Privatumo politiką rasite čia.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Veganas“ (juridinio asmens kodas 303356054, PVM mokėtojo kodas LT100008778219, registruotos buveinės adresas Pylimo g. 59, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – veganas.lt@gmail.com) (toliau − Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi internetine parduotuve „Veganas.lt“. Prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau − Taisyklės).

1.2. Asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles uždėdamas varnelę ant „Susipažinau ir sutinku“, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Sutikęs su taisyklėmis asmuo tampa registruotu Parduotuvės klientu (toliau − Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas Kliento, pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo Parduotuvėje dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtų nuostolių, kurie kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.

2.2. Mokestis už prekių transportavimą nurodomas, kai užsakymas suformuojamas iki galutinio jo patvirtinimo.

2.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

2.3.1. apmokėjimas Kliento naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Klientui elektroninės bankininkystės sistemoje pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje tarpininkaujant sistemai „mokėjimai.lt“;

2.3.2. apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių (Visa, MasterCard) paslaugų sistema tarpininkaujant sistemai „mokėjimai.lt“;

2.3.3. apmokėjimas PayPal sistema.

2.3.4. apmokėjimas bankiniu pavedimu pagal suformuotą užsakymo lapą. Pasirinkus šį mokėjimo būdą prekės turi būti apmokamos per 3 (tris) darbo dienas. Jei per nustatytą laikotarpį prekės už prekes nesumokama , užsakymas anuliuojamas.

2.3.5. grynais atsiimant prekes Lietuvos pašto skyriuje arba iš mūsų buveinės, adresu Pylimo g. 59, Vilnius.

3. Prekių užsakymas

3.1. Patvirtindamas užsakymą Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik Klientui visiškai jį apmokėjus.

3.3. Jei Klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme jis nurodo kitą prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.

3.4. Pardavėjas priima tik teisingai užpildytus užsakymus.

4. Prekių pristatymas

4.1. Pirkėjas pats pasirenka norimą pristatymo būdą.

4.2. Parduotuvė pristato prekes už mokestį nurodytą galutinai suformavus užsakymą. Jei užsakymo suma viršija 360,00 litų, parduotuvė prekes pristato nemokamai parduotuvės parinktu pristatymo būdu.

4.3. Prekės nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos vėliausiai per 6 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo jei prie prekės nėra nurodyta kitaip.

4.4. Jei prekė nepristatoma dėl trečiųjų šalių kaltės („Lietuvos pašto“ kitų tarnybų), Pardavėjas neatlygina patirto nuostolio. Pardavėjas tik pateikia įrodymus, kad prekė (prekės) buvo pristatytos į platinimo tarnybą.

4.4.1 Jei prekė nepristatoma dėl kliento kaltės (neteisingai nurodytų pristatymo duomenų, klientas nepasiima prekės iš platinimo vietos), klientas už pakartotinį siuntimą moka 7,00 (septynis) litus.

4.5. Į kitas šalis prekės pristatomos pagal sutartas Pardavėjo ir Kliento sąlygas.

5. Prekių garantija ir grąžinimas

5.1. Jei prekės nėra brokuotos (nekokybiškos), jos atgal nepriimamos dėl savo specifikos.

5.2. Esant brokuotai prekei, Pirkėjas gali grąžinti prekę (prekes) ne vėliau nei 7 (septynios) dienos nuo įteikimo, prieš tai raštu informuodamas Pardavėją (el. paštu veganas.lt@gmail.com) ir nurodydamas visą pirkimo informaciją bei informaciją apie prekės defektus.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę (prekes) per penkias darbo dienas jei prekės yra sandėlyje, arba iš karto kai tik prekės gaunamos iš tiekėjų.

5.4. Pirkėjui raštiškai pareikalavus, už nekokybiškas prekes grąžinami pinigai kai tik prekės pristatomos Pardavėjui. Grąžinama visa pinigų suma. Siuntimo išlaidos nekompensuojamos.

6. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

6.1. Klientas turi teisę:

6.1.1. įsigyti parduodamą prekę Parduotuvėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka;

6.2.1. Klientas įsipareigoja:

6.2.1.1. naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, vadovautis Parduotuvėje pateiktomis Taisyklėmis ir laikytis jose nurodytų nuostatų;

6.2.1.2. neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;

6.2.1.3. pasikeitus asmeniniams duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, juos nedelsiant atnaujinti;

6.2.1.4. susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

6.3. Pardavėjas turi teisę:

6.3.1. bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

6.3.2. pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles neperspėjus Pirkėjo (sprendžiant iškulusias problemas, vadovaujamasi tomis taisyklėmis kurios buvo Pirkėjui įsigyjant prekę);

6.3.3. keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas;

6.3.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja:

6.4.1. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

6.4.2. parduoti prekes tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą internetinėje parduotuvėje;

6.4.3. pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

6.4.4. garantuoti, kad būtų parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės;

6.4.5. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

6.4.6. suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę internetinėje svetainėje vibratoriai.eu;

6.4.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę;

6.4.8. Neperduoti Kliento asmeninių duomenų trečiosioms šalims nesusijusioms su parduotuvės veikla;

6.5. Klientas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje Parduotuvėje.

6.5.1. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

6.5.2. Pardavėjas nekoreguoja jau atlikto užsakymo ir negrąžina pinigų net dar neišsiuntus siuntinio. Pardavėjas pasilieka teisę už papildomą sutartinį mokestį grąžinti pinigus iškart išskaičiuojant sutartą mokestį ir nutraukti užsakymo vykdymą.

6.5.3. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

6.5.4. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmeninius duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

7.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmeniniai duomenys bus naudojami tik Kliento tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmeniniai duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais siunčiant pranešimus elektroniniu paštu ne dažniau kaip du kartus per mėnesį.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas ir apmokėjimo už prekes įvykdymą. Kitais atvejais Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais.

7.4 Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į Kliento pranešimą, užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

8. Kitos nuostatos

8.1. Pirkėjas sutinka, kad PVM sąskaitos faktūros, gaminio (prekės) naudojimosi instrukcija bei kita informacija būtu pateikiama elektroniniu būdu (patalpinta internetinėje svetainėje veganas.lt).

8.2. Šalys įsipareigoja visus dėl Taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.